Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu „O Doubkovém království“

 

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými“.

 

Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý ji vnímá jinak. U dětí v mateřské škole směřuje ekologická výchova k prvnímu odhalení krás a tajů přírody, k pochopení nejjednodušších vztahů a zákonitostí, opírá se o citovou stránku dětí. To, jaký vztah si k přírodě vytvoříme v raném věku, se odrazí v našem chování v dospělosti.

V našem vzdělávacím programu se děti přitažlivou formou učí pozorně vnímat přirozenou přírodní krásu a harmonii. Jde o to, aby si děti uvědomovaly, co z nás dělá člověka a že člověk svou činností může přírodní prostředí chránit, spoluvytvářet, ale také ničit. Cílem je uvědomit si vlastní důležitost, ale i zodpovědnost.

Profilace školy

Uplatňujeme osobnostně orientovanou výchovu, která se snaží respektovat přirozené potřeby dítěte a vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj jeho individuálních schopností a emoční inteligence. Vedeme děti k tomu, aby získaly fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti. Všechny aktivity a činnosti realizované v naší škole vedou k položení základu pro vytvoření zdravého životního stylu. Společnou snahou všech zaměstnanců je, aby MŠ byla místem radosti, úspěchu, pochopení, vzájemné komunikace a místem otevřeným pro širokou veřejnost.

Zaměření školy

MŠ Doubek je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí zdravých, veselých, všestranně vzdělaných a spokojených. Jde nám především o vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, zařazování přírodovědných experimentů apod. Podporujeme objevování, problémové myšlení a badatelský přístup.

Zaměřujeme se na zdravý tělesný i duševní rozvoj dítěte a vedeme děti k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování a k úctě k vlastnímu životu a zdraví. Vytváříme ovzduší laskavé a důvěrné komunikace, která v dětech vytváří pocit bezpečí a pohody. Snažíme se o maximální rozvoj řečových schopností, předčtenářských a předmatematických dovedností. Cílem je, aby dítě, které z mateřské školy odchází do školy základní, bylo bez řečových vad.